Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης Δ17α /10/54/Φ.Ν.430/ 17.10.2001

 

Α.Π. 31991, Αθήνα 13 Μαΐου 2004

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
Αθήνα

Θέμα: Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης Δ17α /10/54/Φ.Ν.430/ 17.10.2001

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαμαρτύρεται έντονα για την Υπουργική Απόφαση Δ17α/10/54/Φ.Ν.430/17.10.2001 (ΦΕΚ 1418/Β/22.10.2001) με την οποία καταργείται το δικαίωμα εγγραφής των αρχιτεκτόνων στην κατηγορία πρασίνου στο ΜΕΕΠ.

Συγκεκριμένα ζητάμε την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, επειδή:

  1. Αντίκειται:
  2. α. Στις διατάξεις του Π.Δ. 472/85 σχετικά με τα δικαιώματα εγγραφής των Αρχιτεκτόνων στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ του ΜΕΚ

    β. Στις διατάξεις του Ν. 1418/84, άρθρο 16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01

    γ. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης

  3. Η εκδοθείσα με αριθμό 329/2002 γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εναρμονίζει τις εξειδικευμένες κατηγορίες με τις βασικές κατηγορίες όσον αφορά τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας