Δημοσίευση στο τεύχος 2283/16.2.2004 πρόσκληση μελετητών για ανάθεση μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ηρακλειδών Κω»

 

Α.Π. 31672, Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2004

Προς
Τον Δήμο Ηρακλειδών
Νήσου Κω

Κοινοποίηση: ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΕΜ), Ιπποκράτους 196, Αθήνα

Θέμα : Δημοσίευση στο τεύχος 2283/16.2.2004 πρόσκληση μελετητών για ανάθεση μελέτης.

«Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ηρακλειδών Κω»

Σχετ.: Α) Απόφαση 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000).

Τεχνικές προδιαγραφές και αμοιβές μηχανικών

Β) Απόφαση 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/Β/15.7.1998).

Προδιαγραφές για την εκπόνηση γεωλογικής καταλληλότητας κλπ.

Σχετικά με την πιο πάνω δημοσίευση σας γνωρίζουμε ότι οι αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών και γεωλόγων προσδιορίζονται από τις πιο πάνω Υπουργικές αποφάσεις και δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί αυθαίρετα σε 2 αιτούμενες κατηγορίες 1 & 2.

Επίσης το ΣΧΟΟΑΠ από τις προδιαγραφές του, αποτελεί αντικείμενο όχι μόνο κατηγορίας 1 αποκλειστικά αλλά διαζευτικά και κατηγορίας 2. Όπως μπορείτε να συμβουλευτείτε πολλές δημοσιεύσεις στο τεύχος του ΤΕΕ ή μπορούμε να σας στείλουμε εφ’ όσον το θελήσετε.

Με τη βεβαιότητα ότι συμβάλλουμε και για το συμφέρον του Δήμου όταν εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις, γι’ αυτό και παρακαλούμε να προβείτε σε ορθή επανάληψη της διακήρυξης.

Σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα αποτελεί εμπρόθεσμη ένσταση κατά της διακήρυξης και κοινοποιείται σύμφωνα με τον ν.716/77 προς την ΓΕΜ.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας