Ορισμός εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην ΕΠΑΕ Πειραιά Α.Π. 31318

 

Α.Π. 31318, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2003

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
Την Νομαρχία Πειραιά
Γραφείο Νομάρχη
Πειραιά

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην ΕΠΑΕ Πειραιά

Σχετ: Τα με αριθμό 29695/4.12.2002, 29696/4.12.2002 έγγραφά μας και 30757/16.07.2003

Επανερχόμαστε στα παραπάνω σχετικά έγγραφά μας με τα οποία έχουμε ορίσει τους νέους εκπροσώπους του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην ΕΠΑΕ Πειραιά και έχουμε ζητήσει τη συγκρότηση της σχετικής Επιτροπής.

Επειδή πληροφορούμαστε ότι ακόμα, παρότι έχει περάσει ανεπίτρεπτα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουν οριστεί οι εκπρόσωποί μας, διαμαρτυρόμαστε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τον άμεσο ορισμό τους.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας