Τριώροφος οικοδομή στην Ερμούπολη

 

Α.Π. 31167. Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2003

Προς
Το Σ.Χ.Ο.Π.
Σύρου

Θέμα : Τριώροφος οικοδομή στην Ερμούπολη.

Το μέλος μας Λούβαρης Νίκος μας υπέβαλε υπόμνημα σχετικά με αίτηση η οποία είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2001 από την κυρία Κιτσινέλη Στυλιανή και αφορά στην ανέγερση νέας τριώροφης οικοδομής στην Ερμούπολη της Σύρου.

Έπειτα από την έγκριση των Αρχιτεκτονικών από τον Μηχανικό Εφαρμογής ο φάκελλος διαβιβάστηκε στο Σ.Χ.Ο.Π. τον Μάϊο του 2002 και λόγω φόρτου εργασίας εξετάστηκε την 22.1.2003.

Το Σ.Χ.Ο.Π. στη συνεδρίασή της 22 Ιανουαρίου 2003 απέρριψε την μελέτη. Ακολούθησε προφορική συνάντηση Μελετητή και μελών του Σ.Χ.Ο.Π. έγιναν οι υποδείξεις και η μελέτη εισάγεται εκ νέου στο Σ.Χ.Ο.Π. προς συζήτηση την 27.5.2003.

Εδώ η επιτροπή προβάλλει ως λόγους απόρριψης διαφορετικούς από την πρώτη συνεδρίαση.

Στις 20.9.2003 – αφού προηγουμένως έχουν γίνει προφορικές υποδείξεις από τα μέλη του Σ.Χ.Ο.Π. προς τον Μελετητή – εισάγεται εκ νέου αλλά και πάλι απορρίπτεται η μελέτη αφού προβάλλονται από το Σ.Χ.Ο.Π. νέοι λόγοι.

Επειδή λόγω της μεγίστης καθυστέρησης (Δεκέμβριος 2001 – Σεπτέμβριος 2003) αλλά και της αντιφατικότητας των λόγων απόρριψης, αφού σε κάθε συνεδρίαση συντάσσεται και διαφορετικό πρακτικό θα θέλαμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να επανεξετάσετε το θέμα και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση σε ανάλογή μας επιστολή (Α.Π. 30795/25.07.2003


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας