Κατοικία στο Κτικάδο της Τήνου

 

Α.Π. 31166, Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2003

Προς
Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
Δ/νση Πολεδομίας και Περιβάλλοντος
Ερμούπολη
34100 Σύρος

Θέμα : Κατοικία στο Κτικάδο της Τήνου

Το μέλος μας Χατζηκυριάκος Νίκος υπέβαλε υπόμνημα αναφορικά με κατοικία στο Κτικάδο της Τήνου για την οποία είσαστε αρμόδιοι.

Από την μελέτη των υποβληθέντων στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:

  1. Το έτος 1997 χορηγείται η με αριθ. 682/97 οικοδομική άδεια στην κυρία Κωνσταντίνα Μπερτζελέτου.
  2. Κατόπιν καταγγελιών γειτόνων την 6.9.2000 διακόπτονται οικοδομικές εργασίες, έπειτα από την πραγματοποίηση αυτοψίας την 19.9.2000 δίνεται συνέχιση των οικοδομικών εργασιών.
  3. Νέες καταγγελίες και προθεσμία δύο (2) μηνών στην κυρία Μπερτζελέτου για έγκριση από την ΕΠΑΕ – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ.

Έπειτα από τις ανωτέρω ενέργειες ακολουθούν αλλεπάλληλα πορίσματα από την ΕΠΑΕ αλληλοσυγκρουόμενα μεταξύ τους και καθ’όλα ατυχή διότι συνέβαλαν ούτως ώστε έπειτα και από την μη αποδοχή με προϋποθέσεις από την Β’βάθμια ΕΠΑΕ να ανακληθεί μερικώς η με αριθ. 682/97 οικοδομική άδεια.

Επειδή δίνεται η εντύπωση ότι οι ατυχείς κρίσεις της ΕΠΑΕ σε θέματα τεκμηρίωσης ΓΟΚ οδήγησαν στο να διατυπωθούν άστοχες παρατηρήσεις εκ μέρους του Πολεοδομικού Γραφείου αλλά και της Β’βάθμια ΕΠΑΕ.

Επειδή η άποψη του ΣΑΔΑΣ βρίσκει την έκθεση του πραγματογνώμονα του ΤΕΕ άρτια και εμπεριστατωμένη.

Έχουμε τη γνώμη, ότι θα πρέπει να προβείτε σε επανεξέταση του θέματος, συνεκτιμώντας, τόσο τις οδηγίες της Δ.Ο.Κ.Κ. και το άρθρο 9 παρ. 7 του ΓΟΚ/85, όσο και την με αριθ. 44/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου

Πειραιά, δεδομένου ότι οι τυχόν ελλείψεις της οικοδομικής άδειας (ύψος, διαμόρφωση ακαλύπτου) δεν αποτελούν στοιχεία μη αναστρέψιμα, καθ’ότι βάσει της προτεινόμενης αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας την 19.12.2000 και της, σε συμφωνία και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Β’βάθμια ΕΠΑΕ διόρθωσής της, την 22.5.2003 και δεδομένου ότι υπάρχει επάρκεια υπολοίπου κάλυψης και σ.δ. αποκαθίσταται πλήρως η νομιμότητά της βάσει του άρθρου 22 (ΓΟΚ/85).


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας