Συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για το σχέδιο νόμου «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις» - 05.10.2003

 

Α.Π. 31071, Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2003

Παρέμβαση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων με θέμα «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις».

(ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κυρία Υπουργέ

Με τα κείμενά μας τα οποία σας έχουμε επιδώσει και τώρα σας επισυνάπτουμε :

α) Αρχές και κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου στη παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος.

 • Θεσμικό πλαίσιο μελετών δημοσίων έργων.
 • Μεταρρύθμιση στη λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων (Αθήνα, 21 Μαρτίου 2002)

β) Πλαίσιο θέσεων του Δ.Σ. για τα πολεοδομικά γραφεία (2-7-2003).

αναλύουμε την κατάσταση που επικρατεί στην παραγωγή των μελετών και των έργων και καθορίζουμε τις θέσεις μας τόσο σε επίπεδο αρχών, όσο και κατευθύνσεων για τη χάραξη μιας νέας πολεοδομικής πολιτικής.

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, δεν κληθήκαμε και δεν έχουμε καμία συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός νέου πολεοδομικού πλαισίου.

Παραλάβαμε μία πρόταση νόμου στην οποία πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις, σε επίπεδο αρχών και κατευθύνσεων και οι οποίες σας οδηγούν σε λάθος νομοθετικό δημιούργημα.

Με το σημερινό μας κείμενο παρεμβαίνουμε πλέον ουσιαστικά στη πρόταση σας και με τη μελέτη μας στο άρθρο 1 και με ένα νέο άρθρο 2, θέτουμε τις αρχές, τη βάση και τους κανόνες, πάνω στους οποίους μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω με ευκολία, η ολοκλήρωση της νομοθετικής σας παρέμβασης.

Τα άρθρα 1 και 2, έτσι όπως τα προτείνουμε, τα θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός περαιτέρω διαλόγου και στα υπόλοιπα άρθρα.

Η διαδικασία έκδοσης αδειών δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων, ούτε το πρόβλημα της διαπλοκής.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι κανόνες, η πολυνομοθεσία ήταν το πρόβλημα.

Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και

να συμφωνήσουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Γενικές αρχές – έννοια της άδειας δόμησης – ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

 1. Άδεια δόμησης, είναι η πράξη με την οποία η Διοίκηση εγκρίνει την εκτέλεση κάθε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις χρήσεις γης της περιοχής.. Για την εκτέλεση εργασιών δόμησης, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ Α’ 210), και όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφεξής απαιτείται, αντί για αυτήν, η έκδοση άδειας δόμησης. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, η εξαίρεση ισχύει και για την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης.
 2. Πολεοδομικό γραφείο

  α) Είναι η υπηρεσία του Δημοσίου που έχει την ευθύνη ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής δομημένου περιβάλλοντος του ελέγχου των μελετών και των κατασκευών.

 3. β) Καθορισμός των ενοτήτων αυτού (τμήμα αδειών – τμήμα αυθαιρέτων – τμήμα ενημέρωσης κοινού – τοπογραφικό – αρχείο κλπ.).

  γ) Καθορισμός των απαιτούμενων χώρων σε τ.μ. ανάλογα με τον πληθυσμό που εξυπηρετεί.
  Κατάταξη με μέγιστο αριθμό 200.000 πληθυσμό.
  Κατάταξη με μέγιστο αριθμό 100.000 πληθυσμό.
  Κατάταξη με μέγιστο αριθμό 50.000 πληθυσμό.
  Κατάταξη με μέγιστο αριθμό 25.000 πληθυσμό.

  δ) Καθορισμός των επιστημονικών και διοικητικών στελεχών, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα και τις απαιτήσεις, στη βάση της πληθυσμιακής κατάταξης.

  ε) Μηχανοργάνωση για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των μελετών. Δημιουργία βάσης δεδομένων.

  ζ) Σύγχρονη αρχειοθέτηση (ηλεκτρονική και έντυπη) με έμπειρους αρχειοφύλακες, σε χώρους και προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μελετών.

  η) Καθορισμός και αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας.

  θ) Τόσο σε επίπεδο νομαρχιακό όσο και σε επίπεδο δημοτικό, τίθενται από το νόμο οι παραπάνω προϋποθέσεις για τη λειτουργία του πολεοδομικού γραφείου, διαφορετικά θα πρέπει να άρετε η άδεια λειτουργίας του.

 4. «Μελετητής Μηχανικός» είναι ο τεχνικός επιστήμονας ή η τεχνική εταιρεία που αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ενός ιδιωτικού οικοδομικού έργου, κατά τον τομέα των εργασιών της επιστημονικής του ειδικότητας.
 5. «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι ο τεχνικός επιστήμονας ή η τεχνική εταιρεία που αναλαμβάνει από τον κύριο του έργου, την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης του οικοδομικού έργου, κατά τον τομέα της επιστημονικής του ειδικότητας.
 6. «Κύριος του έργου» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο.
 7. «Οικοδομικό έργο» είναι κάθε κατασκευή ή ανέγερση ή επέκταση ή συντήρηση ή κατεδάφιση ή μετατροπή ή επισκευή, από πέτρα, σκυρόδεμα, σίδηρο, γυαλί, ξύλο, πλινθοδομή ή άλλο υλικό, που προσδιορίζει ή περικλείει χώρο χρησιμοποιούμενο για διαμονή ή εργασία, αναψυχή ή δημόσια χρήση ή παραγωγή, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). Το «οικοδομικό έργο» περιλαμβάνει και τα συναφή προς αυτό χωματουργικά έργα, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, περιφράξεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και όλες τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.
 8. «Μελετητική ομάδα»

  Η μελέτη κάθε «οικοδομικού έργου» είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων, που αναλαμβάνουν τη συνολική εκπόνηση της μελέτης του, κατά τα πρότυπα των μελετών του δημοσίου τομέα.

  Οι απαιτούμενες ειδικότητες ανά κατηγορία έργου που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης, αποτελούν τη «μελετητική ομάδα». Αυτές καθορίζονται με υπουργική απόφαση ή Π.Δ. μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

  Η «μελετητική ομάδα» μπορεί να συγκροτείται για την ανάληψη κάποιου έργου ή να είναι μόνιμη σε εταιρική μορφή.

Άρθρο 2 (νέο)

Η πολυνομία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δημιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερμηνείες και οδηγεί νομιμοφανείς παρανομίες, που είναι η βάση αλλά και η ένταση της διαπλοκής και της απίστευτης ταλαιπωρίας μελετητών και πολιτών. (Για την εισαγωγική έκθεση).

 1. Δημιουργείται «Ειδική υπηρεσία κωδικοποίησης πολεοδομικής νομοθεσίας» με σκοπό :

  α)
  Να μελετά, να προτείνει προς τον Υπουργό, να παρακολουθεί, να επικαιροποιεί, να εξειδικεύει και να κωδικοποιεί την πολεοδομική νομοθεσία.

  β)
  Να μελετά, να κωδικοποιεί και να ξεκαθαρίζει τις προδιαγραφές πληρότητας και ποιότητας των μελετών.

  (Πιθανή ενσωμάτωση της ΔΟΚ)

  Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης αυτής.
 2. Σε επίπεδο νομού και με απόφαση Νομάρχη δημιουργείται «Επιτροπή πολεοδομικού ελέγχου» με σκοπό :

  α)
  Να μελετά την τήρηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των πολεοδομικών γραφείων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού και να εισηγείται στον εκάστοτε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ανάλογα, την αναδιοργάνωση ή την κατάργηση του πολεοδομικού γραφείου εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.

  β)
  Τα ελεγκτικά όργανα που ορίζει η πολιτεία (πολεοδομίες – τμήμα επιθεωρητών – ελεγκτών κλπ.) αναφέρουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις όπως ορίζει ο νόμος στην «Επιτροπή πολεοδομικού ελέγχου», η οποία εισηγείται τις αστικές και ποινικές κυρώσεις, μηχανικών – κατασκευαστών – ιδιοκτητών, προς το Νομαρχιακό ή το Δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει την οριστική τους εκτέλεση.

  γ) Εισηγείται τις επαγγελματικές κυρώσεις προς το πειθαρχικό συμβούλιο του ΤΕΕ.

  Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των «Επιτροπών πολεοδομικού ελέγχου».

  Επίσης με υπουργική απόφαση αντικειμενικοποιούνται και συγκεκριμενοποιούνται, οι αστικές και ποινικές κυρώσεις ,ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα της παράβασης. Δημιουργείται πίνακας παραβάσεων, με βάση τον οποίο κρίνουν, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η «Επιτροπή πολεοδομικού ελέγχου» και οι αντίστοιχες Νομαρχιακές και Δημοτικές αρχές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Αναφορικά με το κεφάλαιο Β’ και εδώ τίθενται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι κανόνες που προηγούνται των ρυθμίσεων για την εκτός σχεδίου αυθαίρετη δόμηση.

Συγκεκριμένα και με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των αυθαιρέτων συσσωρεύεται σε πολύ λίγους νομούς της χώρας, θα έπρεπε να σχεδιάζεται πρώτα απ’ όλα, ένα σοβαρό και εξειδικευμένο χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο αρχών, για κάθε περιοχή εξ’ αυτών χωριστά.

Να μελετούνται οι οικιστικές πιέσεις.

Να ρυθμίζονται οι όροι προσφοράς και ζήτησης γης, έτσι ώστε να προσφέρεται αδόμητη πολεοδομημένη γη, σε αξία προσιτή στους πολίτες που θέλουν να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό κλοιό των μεγαλουπόλεων και να μην αναγκάζονται να αγοράσουν γη εκτός σχεδίου και να αυθαιρετούν.

Να προτείνεται χρονοδιάγραμμα των πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων.

Να δεσμεύονται πόροι.

Μόνο στη βάση μιας τέτοιας πολιτικής μπορεί να έχει μέλλον οποιαδήποτε προσπάθεια ρυθμίσεων.

 

Τάκης Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων


Αρχή σελίδας