Στερέωση , Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου

 

Α.Π. 30964, Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2003

Προς
Την Διεύθυνση Πολιτιστικών Κτιρίων
και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων
Ερμού 17
Αθήνα

Κοινοποίηση :
1. Γ.Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού
2. Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
3. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Θέμα: Στερέωση , Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης (04.08.2003) τριμελούς αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, έγινε ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σταδίου εκ μέρους του προϊσταμένου της ΔΠΚΑΝΜ (Γ΄Τμήμα) και των επιβλεπόντων αρχιτεκτόνων της Υπηρεσίας. Εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με την προσπάθεια για την αρτιότερη εκτέλεση των εργασιών καθώς και την προστασία του μνημείου από επεμβάσεις που θα αλλοίωναν τον χαρακτήρα του ή θα προξενούσαν σημαντικές φθορές σε αυτό.

Παραθέτουμε μια σειρά εκτιμήσεων που θεωρούμε ως τις πλέον σημαντικές:

α. Ο καθαρισμός των μαρμάρων στις κερκίδες του σταδίου που έγινε με υδροβολή κρίνεται ως άστοχος, καθώς καταστρέφει την επιφάνεια των μαρμάρων και θα έχει ως μελλοντικό αποτέλεσμα την φθορά τους από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγαλύτερο βάθος. Επιπλέον, αλλοιώνει την ιστορικότητα του μνημείου καθώς αναιρείται η έννοια του χρόνου με την αφαίρεση της patina.

Προτείνεται η άμεση διακοπή αυτού του τρόπου καθαρισμού και η αντικατάστασή του με την ηπιότερη δυνατή μέθοδο (σκούπισμα με νερό δίχως πίεση).

β. Παρατηρήθηκαν τραυματισμοί μαρμάρων κατά τις εργασίες αποξήλωσης των κερκίδων, καθώς και προβλήματα κατά την επανατοποθέτησή τους.

Προτείνεται η άμεση ενίσχυση του εργοταξίου με 2-3 έμπειρους τεχνίτες, και ως καλύτερη λύση θεωρείται αυτή των τεχνιτών με προϋπηρεσία στο εργοτάξιο της Ακρόπολης. Επιπλέον, προτείνεται η ελάχιστη δυνατή επέμβαση επισκευής σε τραυματισμένα μέλη.

γ. Κατά την επανατοποθέτηση των κερκίδων και των άλλων αποξηλωμένων μελών προτείνεται η χρήση ειδικού κονιάματος που σε ενδεχόμενη μελλοντική αποξήλωση δεν θα τραυμάτιζε τα μάρμαρα. Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η αρμολόγηση να γίνεται όπως και στα άλλα τμήματα του μνημείου, διατηρώντας την ξηρά δόμηση στα στοιχεία που είναι κατασκευασμένα με αυτή την μέθοδο.

Έχοντας επίγνωση των χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των εργασιών, ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας θα συμβάλλουν στο αρτιότερο δυνατό αποτέλεσμα αποκατάστασης του Παναθηναϊκού Σταδίου, που όπως είχαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε είναι και δική σας επιδίωξη.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας