Πλατφόρμα του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων για την άσκηση της αρχιτεκτονικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.

 

Α.Π.30798 Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2003

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, οι Έλληνες αρχιτέκτονες επικεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις και προσπαθούν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για :

- Την ανάδειξη της διακεκριμένης επιστημονικής ταυτότητας του κλάδου.

- Την διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων.

Στην νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόσο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (CAE) όσο και για τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, συνιστούν το πλαίσιο για τις κοινοτικές πολιτικές για την άσκηση της αρχιτεκτονικής και τον ρόλο του αρχιτέκτονα και αυτό γιατί :

Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής ήταν και παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος, αφού αποτελεί γνώρισμα της ιστορίας, του πολιτισμού και της ίδιας της ζωής σε κάθε χώρα της Ε.Ε.

Η αρχιτεκτονική ποιότητα και η συγκεκριμένη φύση των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε πολιτική, μέτρο και πρόγραμμα.

Βασική επιδίωξη της αρχιτεκτονικής κοινότητας - σε όλες τις εκφάνσεις - είναι η ανατροπή της σημερινής κατάστασης, που απαξιώνει την αρχιτεκτονική δημιουργία, που διαιωνίζει την θεσμική ασυναρτησία του 1930 και η προώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης για την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες.

Η αρχιτεκτονική δημιουργία και η προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων είναι για μας στο επίκεντρο με επιδιωκόμενους σκοπούς :


- Την διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής

- Την προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων και τη διάχυση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην ελληνική κοινωνία.

Δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν :

- Η Τριεννάλε αρχιτεκτονικής.
Διοργάνωση Πανελλήνιας Έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου και καθιέρωση βραβείων αρχιτεκτονικού έργου, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ - Δίκτυο αρχιτεκτονικής.

- Ο προγραμματισμός του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου και η διοργάνωση της επόμενης Μπιεννάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

- Η συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου αρχιτεκτονικής με στόχο την διατύπωση ενός Εθνικού Προγράμματος για την αρχιτεκτονική. (ενεργοποίηση του άρθρου 2 του ΓΟΚ και σύσταση του Ανώτατου Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ΑΠΑΣ).

- Για τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ έχει μεγάλη σπουδαιότητα η επεξεργασία ειδικής νομοθεσίας στον τομέα ελέγχου της ποιότητας της οικοδομής και των κατασκευών και η κατάρτιση κυβερνητικής πολιτικής για την προβολή της αρχιτεκτονικής ποιότητας (όπως υπάρχει σε νόμους θεσπισμένους από την Ισπανική Κυβέρνηση, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας της Φινλανδίας).

Πρόθεσή μας είναι να εισακουστούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις και να θεσπιστεί μια Εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική, αλλά ταυτόχρονα να μεταφερθούν αυτοί οι κρίσιμοι προβληματισμοί στο κοινωνικό σύνολο μέσω των ΜΜΕ.


2. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΤΩΝ ΜΜΕ


Για τον ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων η μελέτη και η κατασκευή των έργων δημοσίου συμφέροντος, έχει μεγάλη πολιτιστική αξία. Όλοι πρέπει να αναλογιστούν τα μεγάλα έργα και τις μείζονες παρεμβάσεις σε πλήθος ευρωπαϊκών και όχι μόνο πόλεων, που σηματοδοτούν την πορεία τους, που συνιστούν σημαντικές επενδύσεις, διαφέρουν όμως σημαντικά στην ποιότητα, την αισθητική, την ανανεωμένη αρχιτεκτονική έκφραση και δημιουργία.

Γι' αυτό υποστηρίζουμε πως τα έργα (μεγάλα και μικρά) χωρίς έμπνευση, αρχιτεκτονική ιδέα και έκφραση πέραν των άλλων έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αισθητική των πόλεων, των πολιτών.

Η απουσία της αρχιτεκτονικής, η περιφρόνηση των αρχιτεκτονικών - πολεοδομικών διαγωνισμών και η υλοποίηση των έργων με το σύστημα της μελετοκατασκευής απλώς αποτυπώνουν την αποτυχία των δημοσίων φορέων, αναπαράγοντας τα δομικά

προβλήματα του αστικού χώρου, που συνθέτουν ένα τοπίο ομοιόμορφο σε ένα περιβάλλον χωρίς ενδιαφέρον και αισθητική.

· Εκείνο που απαιτείται είναι η αντικατάσταση της πολιτικής των κατασκευών με αυτήν της ποιότητας των έργων και παρεμβάσεων μέσω της αρχιτεκτονικής.

Τα αρνητικά αυτά φαινόμενα επιβεβαιώνονται και από την περιορισμένη παρουσίαση της αρχιτεκτονικής από τα ΜΜΕ. Αυτά επιτείνονται από :

- Την απουσία των συντελεστών ενός έργου (αρχιτεκτόνων και άλλων μηχανικών) από την όποια παρουσίαση έργων δημοσίου ενδιαφέροντος.

- Την σύγχυση των αρμοδιοτήτων και των όρων άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα που επικρατεί στη χώρα και που αμβλύνει τα επιστημονικώς καθορισμένα όρια των διαφόρων επαγγελμάτων νοθεύοντας τη δυνατότητα άσκησης της αρχιτεκτονικής.

Η προτεινόμενη πολιτισμική παρέμβαση για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής αναφέρεται και στο ρόλο των ΜΜΕ, του Τύπου, που καλούνται να λάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προβολής της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, με στόχο την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, που επιδρούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον κατοικίας και το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας τελικά.

Άξονες για μια τέτοια παρέμβαση συνιστούν :

- Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτιστική αξία της αρχιτεκτονικής.

- Η κατανόηση της ανάγκης για την βελτίωση του αρχιτεκτονικού και δομημένου περιβάλλοντος

- Η διάδοση - προβολή - παρουσία της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας στον εθνικό χώρο και στο διεθνές περιβάλλον.
Οι προτάσεις μας πρέπει να προβληθούν από τον τύπο και τα ΜΜΕ.

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο χώρος όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, στην χώρα, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση.

Οι επεξεργασίες - προτάσεις για μια νέα γενική οδηγία, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκαλούν ζωηρό ενδιαφέρον πλέον σε όλους. Η πρόταση Οδηγίας που ενσωματώνει τις 89/48/ΕΟΚ, 92/50/ΕΟΚ αλλά και την Οδηγία 85/384/ΕΟΚ για τους αρχιτέκτονες προκαλεί σοβαρές αναταράξεις.
Οι προτάσεις αυτές που ενσωματώνουν και την Οδηγία για τους αρχιτέκτονες, επιχειρούν την περαιτέρω ενοποίηση και απλούστευση των διατάξεων που εφαρμόζονται στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Η επιχείρηση για την ακόμα περισσότερο αποζημίωση της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκών προσόντων και πρόσβασης στα επαγγελματικά δικαιώματα ανατρέπει την συγκεχυμένη ήδη κατάσταση, όπως προέκυψε με την εφαρμογή της 89/48/ΕΟΚ (και στον εθνικό χώρο με το Π.Δ. 165/00).

Το συνιστώμενο συμβούλιο αναγνώρισης επαγγελματικών ισοτιμιών, χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος παράλληλα με το Τεχνικό Επιμελητήριο!

Σημειώνουμε πως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι αντίθετο στην εφαρμογή της 89/48/ΕΟΚ και :

- Υπερασπίζεται την ανάγκη για έργα με ποιότητα - ασφάλεια - αισθητική
- Υπερασπίζεται το επίπεδο σπουδών των Πολυτεχνικών σχολών
- Θεωρεί ότι οι διατάξεις της Οδηγίας (και του Π.Δ. 165/00) οδηγούν:

- στην κατάργηση της αρχής της ισότητας και αξιοκρατίας.
- στην αναίρεση του Ν. 1486/84 που ρητά επιβάλλει τις ακαδημαϊκές ισοτιμίες.

και διαβλέπει πως γρήγορα θα ανατραπεί ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος εάν δεν ληφθούν μέτρα. Συμπληρώνοντας την άποψή του υποστηρίζει πως οι ελάχιστες διασφαλίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση είναι :

- Οι 5ετείς ενιαίες σπουδές.
- Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος - μετά από εξετάσεις - από το ΤΕΕ
- Η εγγραφή στο ΤΕΕ

Η θέση του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων στόχευε και στοχεύει στην διατήρηση της Οδηγίας των αρχιτεκτόνων. Αποτελεί ουσιαστική νομοθετική προσέγγιση της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σχετικά με την αρχιτεκτονική και του δικαιώματος καθιέρωσης ελευθερίας για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Καθώς η Οδηγία θέτει κριτήρια για την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων, αποτελεί νομικό εργαλείο το οποίο προστατεύει το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζοντας ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με την Οδηγία, έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αντιλαμβάνονται την πολιτιστική και κοινωνική σημασία του έργου που αναλαμβάνουν.

Η προτεινόμενη Οδηγία δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική, θα διαβρώσει τα σημερινά υψηλού επιπέδου προσόντα και ελάχιστα θα διασφαλίσει την προστασία του καταναλωτή.

Όπως και άλλοι κλάδοι τεχνικών επαγγελμάτων στη χώρα μας υποστηρίζουμε επιπλέον πως :

- δεν μπορούν να ακυρωθούν οι ακαδημαϊκές ισοτιμίες
- δεν μπορούν να αντικατασταθούν τα πέντε (5) χρόνια εκπαίδευσης από τρία (3) χρόνια προπτυχιακής εκπαίδευσης και δύο (2) χρόνια πρακτικής άσκησης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προάσπιση των όρων άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα αλλά και του επαγγέλματος των άλλων μηχανικών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες για το δημόσιο όφελος.

· Για τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ είναι σημαντική η επισήμανση του ΤΕΕ πως η
οδηγία για τους αρχιτέκτονες :

- Στηρίζεται στις ακαδημαϊκές ισοτιμίες και όχι στις επαγγελματικές όπως κάνει η 89/48/ΕΟΚ.
- Αναφέρει ρητά τις γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος

και κατ' αυτήν την έννοια με αυτές τις ρυθμίσεις καλύπτονται όλοι οι μηχανικοί. (!)

Πρέπει να υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά, πως μεταξύ των γνώσεων και δεξιοτήτων που προβλέπονται στην οδηγία, συγκαταλέγονται :

- Η ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών, που ικανοποιούν αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
- Η προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής.
- Η γνώση των καλών τεχνών, που επηρεάζουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
- Η προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Οι Έλληνες αρχιτέκτονες γνωρίζουν άριστα τις ρυθμίσεις της Κ.Ο. 85/384/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει στον εθνικό χώρο με τα Π.Δ. 107/93 και 272/00, που δίδεται έτσι η δυνατότητα εγκατάστασης επαγγελματιών της Ε.Ε. για την άσκηση των επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα.

Γνωρίζουν όμως επίσης άριστα πως στην Ελλάδα πλήθος τεχνικών επαγγελμάτων ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών αρχιτεκτονικής.
Μέσα στο πλήθος των τεχνικών επαγγελμάτων, μηχανικοί κάθε κατηγορίας του ΤΕΕ, ασκούν την αρχιτεκτονική παρότι και το ίδιο το ΤΕΕ υπερθεματίζει για τις προβλέψεις της οδηγίας, σχετικές με τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση της αρχιτεκτονικής.

· Η διατήρηση όμως όλων εκείνων των νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, ουσιαστικά παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα τους κανόνες που διέπουν την ενιαία εσωτερική αγορά, την προστασία των καταναλωτών

αλλά και εκείνων που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη άσκηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
· Η κατάργηση των διατάξεων που επιτρέπει την πρόσβαση σε
επαγγελματικές δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, σε κατόχους που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών της αρχιτεκτονικής θεωρείται επιβεβλημένη.

Ο αναχρονισμός του θεσμικού πλαισίου (Ν.4663/30) πρέπει να σταματήσει. Η θέση αυτή συνιστά πολιτική διεκδίκηση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και της ποιότητας του καθημερινού περιβάλλοντος.

· Όσοι πραγματικά πιστεύουν ότι τα νεφελώματα και οι θεσμικές
διολισθήσεις οφείλουν να τελειώνουν, πρέπει να πιστέψουν πως στον τομέα της αρχιτεκτονικής επιβάλλεται να σταματήσει η απαξίωση και να ληφθούν μέτρα προστασίας και αναβάθμισης του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος.

- Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος :
- με την άσκηση της αρχιτεκτονικής από όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, όλων των βαθμίδων.

- Το θεσμικό πλαίσιο μελετών και κατασκευών :

- με την απαξίωση της αρχιτεκτονικής
- με τον εκφυλισμό των διαδικασιών του Ν.716/77 (και με όσα έπονται με την τροποποίησή του).
- με τον τρόπο κατασκευής των δημόσιων και ιδιωτικών έργων (μελετοκατασκευή κλπ)
- με τη σχεδόν κατάργηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, είναι πλαίσιο που καταφέρεται ευθέως στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Απαιτείται η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ως πολιτιστική αξία, που εμπεριέχει την έννοια του δημοσίου συμφέροντος.


4. ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4663/30

Η αναμενόμενη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4663/30) αποτελεί την μέγιστη αναγκαιότητα για την απελευθέρωση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος και την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες.

- Ο Σύλλογός μας, οι Έλληνες αρχιτέκτονες προσαρμόζονται στην ουσία της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Δεν μπορούν όμως να προσαρμοστούν στο Ν. 4663/30 που προβλέπει πως «…στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού

νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα… περιοριζόμενης εις καθαρά αρχιτεκτονικές οικοδομικές εργασίες».

- Ο Σύλλογός μας έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στο ΥΠΕΧΩΔΕ (έγγραφό μας Α.Π. 24692/12.7.1999) με την οποία ζητείται η επίλυση του προβλήματος από το αρμόδιο Υπουργείο, η έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή του Π.Δ. 107/93 και η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που δεν εντάσσονται στο παραπάνω Π.Δ.

Σημειώνεται πως υπάρχει συμφωνία των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών μηχανικών (12.3.1985) και σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων για την ενσωμάτωση και κυριαρχία των προβλέψεων του Π.Δ. 107/93 στο εθνικό δίκαιο.

Πιστεύουμε πως όλα τα τεχνικά επαγγέλματα και κυρίως όλοι όσοι εντάσσονται στο ΤΕΕ αισθάνονται την ανάγκη για έναν επαναπροσδιορισμό των κανόνων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος σε όλη την τεχνική πυραμίδα.

- Ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, οι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα επιδιώκουν την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από την εκπαίδευσή τους.

- Ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, οι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα αξιώνουν την ανατροπή της ιδιότυπης άσκησης του επαγγέλματος, που έλκει την καταγωγή της από τη δεκαετία του '30.

- Η αρχιτεκτονική δημιουργία στους αρχιτέκτονες
- Η άσκηση της αρχιτεκτονικής σε αρμονία με ένα εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο για όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.

Για την επιβολή των παραπάνω συσπειρώνεται όλη η αρχιτεκτονική κοινότητα (Οργανώσεις Αρχιτεκτόνων - αρχιτεκτονικές σχολές - διακεκριμένοι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και συγκροτεί εθνική επιτροπή, για το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων.

5. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το Δ.Σ επεξεργάζεται θέσεις και απόψεις για όλο το φάσμα των επαγγελματικών και θεσμικών προβλημάτων του κλάδου.
Επαγγελματικά δικαιώματα, οδηγίες και ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά έργα βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η δραματική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδομικές υπηρεσίες, αποτελεί μέρος του συμπλέγματος των προβλημάτων που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των ιδιωτικών έργων.

Δεν αρκεί όμως η εξυγίανση των πολεοδομικών γραφείων για να λυθεί το πρόβλημα. Εφόσον το υπόλοιπο σύμπλεγμα παραγωγής παραμένει ως έχει, η όλη επιχείρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική και αποτυχημένη. Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιμετωπίζεται με τη συνολική μεταρρύθμιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιορίζει ρόλους, μέσα και προϋποθέσεις.

Η πληρότητα και η ποιότητα των μελετών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευνώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουμε ότι πολλές κακοδαιμονίες και προβλήματα ξεκινούν από ελλιπείς ή πλημμελώς και ασαφώς υλοποιημένες μελέτες που επιτρέπουν αυθαίρετες ερμηνείες των κατασκευαστών.

Η πολυνομία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δημιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερμηνείες και οδηγεί σε νομιμοφανείς παρανομίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την απίστευτη ταλαιπωρία μελετητών και πολιτών.

Η συζήτηση για την αλλαγή του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, από την πλευρά της πολιτείας είναι "δημοσιογραφικού χαρακτήρα" και ο Σύλλογος μας δεν έχει κληθεί και προφανώς δεν συμμετέχει σε καμιά συζήτηση. Ως κλάδος όμως πρέπει να προτάξουμε προτεραιότητες και να επιβεβαιώσουμε ένα πλαίσιο θέσεων για κάθε εξέλιξη.

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:

1. Αποκρούει τα διάφορα κείμενα που εκπορεύονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν έχουν καν τη μορφή σ/ν.
Οι θέσεις που αναπτύσσονται σε αυτά απορρίπτονται συνολικά από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων καθώς περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση.


2. Επιβεβαιώνει την βασική του θέση ότι θεσμικές ρυθμίσεις για την υπόσταση και λειτουργία των Πολεοδομικών Γραφείων πρέπει να υπηρετούν την έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι την ευθύνη ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος, του ελέγχου των μελετών και κατασκευών πρέπει να την έχει το δημόσιο.

3. Θεωρεί ότι η μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραιτήτων ειδικοτήτων, που κάθε μία από αυτές πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά στο επιστημονικό της αντικείμενο. Γι' αυτό η έννοια της μελετητικής ομάδας είναι προϋπόθεση για εξορθολογισμό όλων των διαδικασιών. Ειδικότερα στα κτιριακά έργα και γενικότερα σε όσα έργα η αρχιτεκτονική έχει θεμελιώδη σημασία, βασική προϋπόθεση του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού είναι η γενική ευθύνη του έργου και ο συντονισμός των μελετητών να ανήκει στον αρχιτέκτονα.

4. Εκτιμά ότι από την πλευρά των αρχιτεκτόνων πρέπει να επιδιωχθεί μια νέα ποιότητα αρχιτεκτονικής μέσω των μελετών και της εκτέλεσης των έργων.

Κατόπιν αυτού η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προτείνει μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν αμέσως:


4.1 Επαναπροσδιορισμός και υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών με κλιμάκωση των απαιτήσεων ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία του έργου.

4.2 Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών (αστικών - ποινικών - επαγγελματικών) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρμογής, σε σχέση με την αντίστοιχη συμμετοχή του καθενός.

4.3. Καθιέρωση ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών ως προς τα υλικά ούτως ώστε να πιστοποιείται και να εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα όλων των παραγόντων που εκτελούν κάθε έργο.

4.4. Αποσαφήνιση και κωδικοποίηση του συνόλου της πολεοδομικής και κτιριοδομικής νομοθεσίας και εξασφάλιση ενιαίας ερμηνείας νόμων και εγκυκλίων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για κεντρικό συντονισμό, με βάση θεσμοθετημένο δημόσιο όργανο, ώστε να εφαρμόζονται ενιαία οι διαδικασίες και η νομοθεσία.

4.5. Αναβάθμιση πολεοδομικών γραφείων, με στελέχωση από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους. Διατήρηση μόνο όσων από αυτά μπορούν να εκπληρώσουν ορισμένες προϋποθέσεις, με στελέχωση από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διοικητικό εξειδικευμένο προσωπικό, με αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους.
Άμεση επίλυση της νομικής κάλυψης των Διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν στα Πολεοδομικά γραφεία, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τις «πάσης φύσεως διώξεις» κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.6. Άμεση αύξηση των αμοιβών στα πλαίσια ενός νέου μισθολογίου Διπλωματούχων Μηχανικών και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων του Δημοσίου.

4.7. Σύγχρονη αρχειοθέτηση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των φακέλων των μελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).

4.8 Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των ευθυνών των προϊσταμένων.

4.9. Η ασφάλιση των μελετών των ιδιωτικών έργων να είναι συμπληρωματικό μέτρο εγγύησης της ποιότητας των μελετών και οπωσδήποτε όχι υποχρεωτική. Η ασφάλιση να είναι δυνατόν να παρέχεται και από το ΤΣΜΕΔΕ.

4.10. Άμεση οργάνωση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων, για να έχει τουλάχιστο τη στοιχειώδη εκπαίδευση που απαιτείται για την ασφάλεια τη δική του αλλά και την αρτιότητα και ασφάλεια του έργου. Σ' αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται άμεσα και η οργάνωση σχολής εργοδηγών.


4.11. Επειδή διαπιστώνουμε ότι τα διάφορα κείμενα που κυκλοφορούν δεν συμπεριλαμβάνουν τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις, οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγών ή μεταρρύθμισης του υφιστάμενου καθεστώτος είναι απορριπτέα από τον ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Και δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό καμία δέσμη μέτρων αν δεν ανατρέπει με δραστικό τρόπο και την ισχύουσα αναχρονιστική νομοθεσία (Ν. 4663/30), αναθέτοντας επιτέλους και στη χώρα μας την αρχιτεκτονική στους αρχιτέκτονες.


Αρχή σελίδας