Αναγνώριση των Διπλωμάτων των ελληνικών Αρχιτεκτονικών Σχολών ως ισοδύναμων με Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), επιπέδου Master.

 

A.Π. 30574 Αθήνα 12 Ιουνίου 2003

Προς
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Πέτρο Ευθυμίου
Μητροπόλεως 15
10185 Αθήνα

Κοινοποίηση : 1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
2. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
3. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.


ΘΕΜΑ: Αναγνώριση των Διπλωμάτων των ελληνικών Αρχιτεκτονικών Σχολών ως ισοδύναμων με Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), επιπέδου Master.


Κύριε Υπουργέ,

Το Υπουργείο σας έχει θέσει σε δημόσιο διάλογο Σχέδιο Νόμου «για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Πανεπιστημιακής Έρευνας».

Στο Άρθρο 13 αυτού του Σχεδίου («Ισοδυναμία λοιπών τίτλων σπουδών με Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών») και ειδικότερα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου γίνεται η εξής αναφορά σε ισοδυναμία πενταετών σπουδών τεχνολογικού προσανατολισμού:

«Οι τίτλοι σπουδών Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα με θετικό - εφαρμοσμένο (τεχνολογικό) προσανατολισμό και που προκύπτουν ύστερα από σπουδές πενταετούς διάρκειας και ενιαίας και αδιάσπαστης δομής, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα εξάμηνο τουλάχιστον για την εκπόνηση της αναγκαίας διπλωματικής εργασίας εμβάθυνσης, είναι ισοδύναμοι με Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), εφ' όσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος και τα οποία ισοδυναμούν με δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών. Τα κατά τα ανωτέρω μαθήματα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου μπορεί και να καλύπτουν μέρος μόνο του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος, υπό τον όρο ότι αυτό αντιστοιχεί σε θεσμοθετημένη κατεύθυνση ή ειδίκευση του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διάταξη του εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83».

Όπως σας είναι γνωστό, οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της χώρας μας πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όσον αφορά ειδικότερα στην εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου) και στη διδασκαλία των απαιτούμενων μαθημάτων εμβάθυνσης. Είναι, επίσης, ευρύτατα παραδεκτό ότι το επίπεδο σπουδών σε αυτές τις Σχολές είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ένδειξη αυτής της αναγνώρισης είναι το γεγονός ότι αρκετά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποδέχονται το πτυχίο αυτών των Σχολών ως δίπλωμα επιπέδου Master, παρότι δε δίνεται τέτοια επίσημη τέτοια ισοτιμία στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο των διεργασιών που αφορούν στα θέματα Ανώτατης εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο, αρκετές Σχολές Αρχιτεκτόνων χωρών της Ε. Ε έχουν ζητήσει ή και επιτύχει την ισοτίμηση των πτυχίων του με δίπλωμα επιπέδου Master.
Όπως σας έχουμε αναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενο σχετικό έγγραφό μας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (Architects' Council of Europe - ACE), το οποίο εκπροσωπεί τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων των χωρών της Ευρ. Ένωσης στα όργανα της Κοινότητας, έχει αποφασίσει τεκμηριωμένα ότι οι πενταετείς αδιάσπαστες σπουδές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ευρώπη. Η προϋπόθεση αυτή τίθεται επίσης και από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) στις αποφάσεις της οι οποίες αναφέρονται στα «πρότυπα επαγγελματισμού». Από τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας έχει επανειλημμένα τονισθεί η σημασία της αρχιτεκτονικής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Επειδή, αν και έχει αναγνωρισθεί από το Υπουργείο σας η ανάγκη θεσμοθέτησης της παραπάνω ισοδυναμίας, η θεσμοθέτηση αυτή δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, ζητούμε την άμεση προώθηση της σχετικής ρύθμισης, είτε στο πλαίσιο της ψήφισης του παραπάνω Σχεδίου Νόμου, είτε στο πλαίσιο άλλης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σας, η οποία τυχόν θα προωθηθεί ενωρίτερα.


Αρχή σελίδας