Προηγούμενη σελίδα

Αρχιτεκτονική: Είδωλα και Προσωπεία
Η προβολή της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής

 

Α.Π. 29979 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2003

Η Αρχιτεκτονική, διανοίγοντας οδούς επικοινωνίας με τα ΜΜΕ, αλλά και με κάθε δράση, που την προάγει και συντείνει στην αναγνώρισή της από το ευρύ κοινό, θα επιτύχει την αιτούμενη ώσμωσή της με την κοινωνία.

Αυτό τονίστηκε στις περισσότερες εισηγήσεις και παρεμβάσεις, που φιλοξενήθηκαν σε ημερίδα, που οργάνωσε στις 20 Φεβρουαρίου, το περιοδικό του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Βυζαντινού Μουσείου Αθήνας, υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Δικτύου Αρχιτεκτονικής.

Η μεγάλη προσέλευση κοινού, τόσο από το χώρο των αρχιτεκτόνων, όσο και από το χώρο των ΜΜΕ, κατέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για περαιτέρω γόνιμη συνεργασία των δύο κοινοτήτων και σχολιάστηκε θετικά στους χαιρετισμούς, που απεύθυναν ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κ. Τάκης Γεωργακόπουλος, η διευθύντρια του Δικτύου Αρχιτεκτονικής, εκπροσωπώντας το ΥΠΠΟ, κα Μαρία Θεοδώρου, o εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου κ. Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ κα Φούλη Κοσμόγλου και ο διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου Αθήνας, κ. Δημήτρης Κωνστάντιος. Το ΤΕΕ εκπροσώπησε ο αρχιτέκτων κ. Λουκιανός Παγώνης.

Μεταξύ των εισηγήσεων, που αναπτύχθηκαν, ο αρχιτέκτων Γιώργος Πανέτσος, επ. Καθηγητής Παν. Πατρών, επισήμανε το «ματαιωμένο άλμα της δεκαετίας του ’90», θίγοντας καίρια τη χαμένη ευκαιρία προσφοράς των Ολυμπιακών Έργων σ’ αυτό που λέγεται Δημόσια Αρχιτεκτονική, ενώ οι δημοσιογράφοι Αργύρης Δεμερτζής από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και Βάσω Χαραλαμπίδου από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» τόνισαν τον ελλοχεύοντα κίνδυνο απαξίωσης της Αρχιτεκτονικής από τυχόν παράλληλη πτώση του κύρους των ΜΜΕ. Ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος, ειδικός σε θέματα Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», μίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας, εξωστρεφούς γλώσσας των αρχιτεκτόνων, που θα προδιαγράψει τους όρους της «συνάντησης» της Αρχιτεκτονικής με τα ΜΜΕ. Εισηγήσεις ανέπτυξαν επίσης, οι Βασιλική Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτων, εκπρόσωπος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ», Αριστείδης Αντονάς, Αρχιτέκτων, Επ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας, Πολυξένη Μάντζου, Αρχιτέκτων, Επ. Καθηγήτρια Παν. Θράκης και Ζάφος Ξαγοράρης, αρχιτέκτων - εικαστικός, Λέκτωρ ΑΣΚΤ.

Η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, που ακολούθησε, τεκμηρίωσε τη «συνάντηση» Αρχιτεκτονικής και ΜΜΕ, καθώς χαρακτηρίστηκε από την παρουσία δύο πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων των δύο χώρων, του αρχιτέκτονα, καθηγητή κ. Δημήτρη Φατούρου και του δημοσιογράφου της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» κ. Αντώνη Καρκαγιάννη, που συνομιλώντας με τον Ανδρέα Κούρκουλα, αρχιτέκτονα, επ. Καθηγητή ΕΜΠ, την αρχιτέκτονα Αμαλία Κωτσάκη και τον αρχιτέκτονα - εικαστικό Πάνο Κούρο, Επ. Καθηγητή Παν. Πατρών, έθιξαν την ακροβασία της πολιτικής βούλησης, διερεύνησαν την απουσία προβολής της Αρχιτεκτονικής από τα ΜΜΕ, κατέγραψαν τις γνήσιες και γόνιμες προσπάθειες του παρελθόντος προς αυτήν την κατεύθυνση και διέκριναν τη διαφορά του επιχειρούμενου αρχιτεκτονικού life style με αυτό που τελικά πρέπει να προαχθεί ως Αρχιτεκτονική.

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των στόχων και των προοπτικών του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» από τους αρχιτέκτονες Μιχάλη Α. Βιδάλη, Έλενα Λαϊνά και Κυριάκο Πιπίνη, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.

Πρόγραμμα

- Χαιρετισμoί από τov Πρόεδρo τoυ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και εκπρoσώπoυς τoυ ΤΕΕ, τoυ Δικτύoυ Αρχιτεκτovικής και ΥΠΠΟ : 18.30-19.00.

- Εισηγήσεις: 19.00-20.00

Πρoεδρείo: Γ. Σαρηγιάvvης, Ε. Κoυφέλη, Δ. Καvvάς.

- Εισήγηση της oργαvωτικής επιτρoπής - Βασιλική Παvαγιωτoπoύλoυ

- Τo ματαιωμέvo άλμα: σκέψεις για τηv πρόσφατη ελληvική αρχιτεκτovική
Γιώργoς Παvέτσoς, αρχιτέκτωv, αv. καθηγητής Παvεπιστημίoυ Θεσσαλίας

- Η λήθη τoυ ελληvικoύ στoιχείoυ
Αριστείδης Αvτovάς, αρχιτέκτωv, αv. καθηγητής Παvεπιστημίoυ Πατρώv.

- Η α-μεσότητα της σύγχρovης αρχιτεκτovικής
Πoλυξέvη Μάvτζoυ, αρχιτέκτωv

- Κτήρια όργαvα
Ζάφoς Ξαγoράρης, εικαστικός, λέκτωρ ΑΣΚΤ

- Αρχιτεκτovική και media: η αvαζήτηση μίας κoιvής γλώσσας.
Νίκoς Βατόπoυλoς, δημoσιoγράφoς

- Μέσα εvημέρωσης και Αρχιτεκτovική
Αργύρης Δεμερτζής, Βάσω Χαραλμπίδoυ, δημoσιoγράφoι

- Συζήτηση: 20.00-21.00

Συvτovιστής: Δημήτρης Φατoύρoς, αρχιτέκτωv, oμ. καθηγητής ΑΠΘ.
Συμμετέχoυv: Αvτώvης Καρκαγιάvvης, δημoσιoγράφoς
Αvδρέας Κoύρκoυλας, αρχιτέκτωv, αv. καθηγητής ΕΜΠ
Πάvoς Κoύρoς, εικαστικός, επιμ. καθηγητής Παvεπιστημίoυ Πατρών
Αμαλία Κωτσάκη, αρχιτέκτωv

Ελεύθερη συζήτηση - Συμπεράσματα

Δεξίωση: 21.00

Οργανωτική Επιτροπή: Μ. Βιδάλης, Φ. Δoρκoφύκη, Γ. Ζερβός, Δ. Καvvάς,
Ε. Κoυφέλη, Α. Κωτσάκη, Ε. Λαϊvά, Μ. Λεφαvτζής, Β. Παvαγιωτoπoύλoυ, Α. Πεπέ,
Κ. Πιπίvης, Γ. Σαρηγιάvvης.

 

Αρχή σελίδας