Χρηματοδότηση Προγράμματος «Συγκριτική ανάλυση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στην Ευρώπη»Α.Π. 29721 Αθήνα 15 Απριλίου 2003

Π ρ ο ς :|

· Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Ε. Βενιζέλο

· Το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής
κ. Μ. Θεοδώρου

Θέμα: Αίτημα για συμπληρωματική χρηματοδότηση του Προγράμματος Κοινωνικής Εκπαίδευσης (Δεύτερη Φάση 2000 – 2006), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Leonardo da Vinci», με τίτλο έργου: «Συγκριτική ανάλυση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στην Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αίτηση και τεκμηριωμένες προτάσεις, στόχων, μεθοδολογίας και προϋπολογισμού έργου, ανέθεσε σε κοινοπραξία δώδεκα (12) κρατών το παραπάνω πρόγραμμα, το οποίο για την εκπόνησή του ως προς την Ελλάδα, είναι υπό την Αιγίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Στόχος του προγράμματοςείναι η επέκταση της συγκριτικής ανάλυσης σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και η συνέχιση του προς τις Ανατολικές χώρες. Το σχέδιο εκπόνησης του προγράμματος στηρίζεται στην συγκριτική ανάλυση των νομοθετικών, καταστατικών, κανονιστικών και διοικητικών πλαισίων της εφαρμογής που σχετίζεται με κάποιο κατασκευαστικό σχέδιο. Καλύπτει ολόκληρη την διαδικασία που ξεκινά με τις προκαταρκτικές έρευνες, συνεχίζει με τις προμελέτες και τελειώνει με τα κατασκευαστικά σχέδια και την ολοκλήρωση του κτηρίου. Λαμβάνει υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημόσιους ή ιδιώτες πελάτες, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εταιρίες σε ό,τι αφορά στις επαγγελματικές τους σχέσεις και τις κατασκευαστικές τους υποχρεώσεις. Επίσης εξετάζει τους διαφορετικούς τύπους κτηρίων (κατοικίας, γραφεία, βιομηχανικά, δημόσια, ιστορικά, κλπ) όσον αφορά στις διαφορετικές τους απόψεις (δυσκολίες πρόσβασης, πυροσβεστικοί κανονισμοί, κανονισμοί υγιεινής, κλπ) μέσα στο διοικητικό και κανονιστικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αυτό, όσον αφορά στους αρχιτέκτονες, θα επιτρέψει τη διευκόλυνση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκή κλίμακα και την πρόσβαση σε νέες αγορές. Επίσης θα είναι χρήσιμο σε όλους τους εμπλεκόμενους στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και στην εκπαίδευση.

Εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα καθώς και οι μέθοδοι μετάδοσης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία ιστοσελίδας που θα ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα και θα εμπλουτίζεται συνεχώς, είναι εξαιρετικής σημασίας τόσο για τον κλάδο και την αρχιτεκτονική όσο και για το κράτος, την εκπαίδευση και όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία των οικοδομικών έργων.

Η εγκριθείσα επιχορήγηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελεί το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκπόνησης του έργου. Ανέρχεται δε στο ποσό των Ευρώ: 30.970,00 (τριάντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα) – συνολικός προϋπολογισμός (100%) = 61.941,00 (εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα).

Το υπόλοιπο 50% του προϋπολογισμού, τ’ οποίο ανέρχεται στο ποσό των 30.970,00 Ευρώ και αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, δεν μας χορηγείται από την Ε.Ε.

Για να εξασφαλίσουμε δε αυτό ακριβώς το ποσό, ερχόμαστε μ’ αυτή μας την επιστολή να ζητήσουμε την συμπληρωματική Αρωγή / επιχορήγηση από το Υπ. Πολιτισμού, ποσό το οποίο καθίσταται αναγκαίο, για την διεκπεραίωση του προγράμματος.

Η ένταξη των δράσεων αυτών στο Δίκτυο Αρχιτεκτονικής αποτελεί την στέρεα βάση για την υλοποίησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητάμε την έγκριση 30.970,00 Ευρώ.

Γίνεται αντιληπτό ότι τ’ αποτελέσματα αυτού του έργου για τον επαγγελματικό μας φορέα, αλλά ακόμα περισσότερο για την εξάσκηση της Αρχιτεκτονικής στον τόπο μας, σ’ εναρμόνιση με την Ευρώπη, επεκτείνονται και πέρα των όσων προσπαθήσαμε σύντομα να εκθέσουμε, προκειμένου να τεκμηριωθεί το ουσιαστικό αλλά και επικοινωνιακό όφελος του προγράμματος και αναφέρονται αναλυτικότερα στο τεύχος που σας συνυποβάλλουμε.

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκριση του αιτήματός μας, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια συμπληρωματική διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

Συνημμένα: Τεύχος περιγραφής δράσεων, προγράμματος και προϋπολογισμού εξόδων.

 

Αρχή σελίδας