Α.Π. 19263    Αθήνα 26 Ιανουαρίου 1996

 Μελέτη για την κατασκευή η εργολαβοκατασκευή χωρίς μελέτη;

 (Σε στυλ εμπορικής πολυκατοικίας)

 Η σωρεία των διακηρύξεων για τη δημοπράτηση έργων με το "σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή" (*) έχει δημιουργήσει μία κατάσταση απαράδεκτη στον τομέα των μελετών που εκπονούνται για έργα διαφόρων κατηγοριών, ποικίλου ύψους προϋπολογισμών (μικρά ή μεγάλα έργα), που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί δραστικά από το σύνολο του Τεχνικού κόσμου και τους Συνδικαλιστικούς και Επιστημονικούς φορείς του.

Η γενίκευση του παραπάνω φαινομένου και η καταχρηστική χρήση της ευχέρειας που παρέχει ο νόμος αυτός στην κατασκευή των έργων παρακάμπτοντας τις ισχύουσες διαδικασίες περί αναθέσεως μελετών με βάση τον Ν. 716/77 και 696/74 έχει αναγκάσει τον ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων να προβεί σε εντονότατες διαμαρτυρίες προς τους φορείς που δημοπρατούν έργα με το σύστημα αυτό.

 ___________________________________________________________

(*)              σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 609/85 "Περί κατασκευής δημοσίων έργων" εκτελεστικού του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2229/94 κλπ. από Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα  ελεγχόμενα από το Δημόσιο, Νομαρχίες, Δήμους και λοιπούς Οργανισμούς ελεγχόμενους από το Δημόσιο.

            Θα ήταν όμως χρήσιμο να αναφερθούμε στην ουσία του προβλήματος για άλλη μια φορά όπως έχει διατυπωθεί με έγγραφο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων από τη 1.12.1995 προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

 Αναφέρουμε ενδεικτικά για ενημέρωση των συναδέλφων τις παρακάτω περιπτώσεις:

α.            Έγγραφο προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ για τα περιφερειακά νοσοκομεία

β.            Διαμαρτυρία στο Πολυτεχνείο για Κτίριο αντοχής υλικών

γ.         Ρόδος: Σχολείο, Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο - Ο.Σ.Κ.

δ.            Σχολεία στο Ηράκλειο Κρήτης: Γυμνάσια-Λύκεια Γιόφυρου

            και Χρυσοβαλάντου - Ο.Σ.Κ.

ε.         Κως: Δημοτικό Σχολείο - Ο.Σ.Κ.

στ.       11ο-18ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης - Ο.Σ.Κ.

ζ.            Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας - Γ.Γ.Α.

η.         Βίλα Καζούλη (αποκατάσταση διατηρητέου) - ΥΠΕΧΩΔΕ

θ.            Κλειστό Κολυμβητήριο Κοινότητας Ασπροπύργου για το οποίο εκκρεμεί προσφυγή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο Σ.τ.Ε.

 Πέρα από αυτές τις έγγραφες διαμαρτυρίες αλλά και δικαστικές προσφυγές, έγιναν παραστάσεις στον Γεν. Διευθυντή ΟΣΚ (δήλωσε ότι δεν πρόκειται από τη σημερινή διοίκηση του ΟΣΚ να γίνουν νέες δημοπρατήσεις), στον Υφυπουργό ΥΠΠΟ κ. Κ.Μπένο που εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν δημοπρατήσεις με το πιο πάνω σύστημα και τέλος στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ που κατανόησε τις θέσεις του Συλλόγου με αναμενόμενα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα είναι:

1.         Η έλλειψη κάθε προγραμματισμού και η ευκαιριακές αποφάσεις που προσδιορίζουν την έναρξη της κατασκευής τους.

2.         Οι τεχνικές υπηρεσίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων παρακάμπτονται από τις διοικήσεις τους ως ανεπαρκείς

στο να περαιώνουν πλήρεις μελέτες και τις οδηγούν βαθμιαία σε μηχανισμούς γραφειοκρατικού χαρακτήρα με όλα τα επακόλουθά του.

3.         Το ίδιο ισχύει και για τα μελετητικά γραφεία μεγάλα ή μικρά τα οποία υποκύπτοντας στη διαδικασία αυτή ευτελίζουν την επιστημονική εργασία τους.

4.            Δημιουργούνται κλειστά εργολαβικά κυκλώματα που σε επαφή με τις υπηρεσίες προετοιμάζουν το τελικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δημιουργώντας άνομες συναλλακτικές σχέσεις.

5.         Και το κυριότερο υποσκάπτεται η ποιότητα των έργων αφού μελέτες που εκπονούνται γι' αυτά διακρίνονται κατά κανόνα από προχειρότητα σε όλα τα επίπεδα της επιστημονικής προσέγγισής τους.

6.                         Ο τρόπος αξιολόγησης αρχιτεκτονικής μελέτης και η σύνθεση της Επιτροπής με τη μη υποχρεωτική παρουσία αρχιτέκτονα.

Έτσι προκύπτει ότι:

1.         Δεν προηγούνται οι αναγκαίες τοπογραφικές, εδαφολογικές και περιβαλλοντικές κλπ μελέτες.

2.         Οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές μελέτες για τη δημοπρασία είτε βασίζονται σε υπάρχουσες προμελέτες των Υπηρεσιών είτε εκπονούνται με προχειρότητα ελλείψει στοιχείων (αποτυπώσεις ελλιπείς).

3.         Οι σχετικές στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές και άλλες ειδικές μελέτες δεν αλληλεπικαλύπτονται με την αρχιτεκτονική μελέτη και δημιουργούν τεχνικές ασυμβατότητες στο έργο.

4.         Τα συνοδευτικά σχέδια λεπτομερειών απέχουν από την πραγματικότητα, έχουν τυποποιημένο χαρακτήρα και συνοδεύουν τη μελέτη για λόγους τυπικής συμπλήρωσής της.

5.               Η μελέτη εκπονείται μέσα σε τέτοιες χρονικές προθεσμίες ώστε να είναι αδύνατη εκ των πραγμάτων η πληρότητά της, εκτός και αν έχει προηγηθεί πληροφόρηση των προμελετών από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται το μελετητικό έργο που οδηγεί στην κατασκευή των έργων και που παραβλάπτει σοβαρότατα την ποιότητά τους και θέτει σε κατώτερη θέση τη λειτουργία, την αισθητική και γενικά την Αρχιτεκτονική τους.

Το σύστημα μελέτη-κατασκευή θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως προβλέπει ο νόμος και θα πρέπει να αποκλειστεί στο μέλλον η αθέμιτη και καταχρηστική εφαρμογή του.

Αρχή σελίδας