Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων και Πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του κέντρου πόλης Κατερίνης»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 553/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης (ΑΔΑ : 90ΡΔΩΕΤ-Λ4Τ) με την οποία επικυρώνονται τα Πρακτικά συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων για τον Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».