ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Ι Δ Ε Ω Ν                              « Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210»   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ […]