Αθήνα 11 Ιουνίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού Με την ψήφιση του νόμου 4254/2014 με τίτλο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», και με βάση τις υποπαραγράφους: ΣΤ.23:   ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΓ.12:    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ […]