Οκτώβριος 2010

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού Ιδεών "Αθήνα Χ 4" (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 22.12.2010).