ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2012

 

Διαβίβαση πρότασης ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού