ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Τοποθέτηση και κατευθύνσεις ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

Επιστολή προς τους συναδέλφους μέλη Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ

Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ - Ν. 4030/11) Κατευθύνσεις / Προτάσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

- Σχέδιο αίτησης υποβολής μελέτης ΣΑ

- Σχέδιο στατιστικού δελτίου καταγραφής εργασιών ΣΑ