Αρχιτεκτονικές Σχολές
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ενδιαφέρουσες διευθύνσεις (Πανεπιστήμια - Υπουργία - ΕυρωπαϊκοίΟργανισμοί - Αρχιτεκτονική)